KOSGEB 7. Bölüm sınav soruları ve cevapları

KOSGEB 7. Bölüm sınav soruları ve cevapları

KOSGEB sınavına girerek sertifika almak isteyenler KOSGEB 7. Bölüm sınavı soruları ile cevaplarını araştırıyor. İşte KOSGEB 7. Bölüm sınav soruları ile cevapları…

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin önek olma sorumluluğu kapsamında ifade edilen bir davranış değildir?

Sorunun cevabı :

Özsermayeyle çalışmadır

Soru:

Girişimcinin tedarikçisine ve çalışanına emeğinin karşılığını zamanında ödeme sorumluluğu aşağıdaki etik ilkelerden hangisiyle açıklanmaktadır?

Sorunun cevabı :

Adil olmaktır

Soru

: I.Girişim, insan ve onun oluşturduğu yapılar eliyle gerçekleştirilebilir.

II.Her girişim aynı zamanda bir kaynak kullanımıdır.

III.Sosyal veya yardım amaçlı girişimlerden söz etmek mümkündür.

Girişime ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Sorunun cevabı :

1, 2 ve 3’tür

Soru:

Nazari ahlakın konularını ifade eden aşağıdaki sorulardan hangisi hürriyet problemini içermektedir?

Sorunun cevabı :

İyi ile kötünün arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz?

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi ontolojik (varlık felsefesi) açıdan bizim dışımızda var olan bir gerçekliğe karşılık gelmektedir?

Sorunun cevabı :

Ahlaktır

Soru:?

Girişimci, girişimindeki üretim faaliyetlerini bölgesinde çok fazla bulunan bir madenden gerçekleştirmektedir. Nitekim bu durumda dahi girişimci geri dönüşüm ve artık hammaddenin yeniden üretime sokulmasına azami gayret göstermektedir. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?

Sorunun cevabı :

Kaynakların etkin kullanılması

Soru:

I.Bireysel sorumluluk

II.Sosyal sorumluluk

III.Önek olma sorumluluğu

IV.Profesyonel yönetici sorumluluğu

Yukarıdaki sorumluluklardan hangisi veya hangileri girişimcinin sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir?

Sorunun cevabı :

1, 2 ve 3’tür.

. Müşterileri ile iliş

Soru:

Girişimci, müşterilerinin her biri için bir ilişki diyagramı çıkarmış ve ilişkileri daha iyi ve uzun süreli olanlara daha fazla fiyat indirimi yapmaya karar vermiştir kisinde matematiksel anlamda eşitliğe değil; hak edene hak ettiği karşılığı verebilme ilkesine uymaya çabalamaktadır. Bu durum girişimcinin hangi etik ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir?

Sorunun cevabı:

Adil olmaktır

Soru:

Etik öğrenmenin bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye yol göstermesi beklenen rehbere ne ad verilir?

Sorunun cevabı :

Etik rehberdir

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin etik ilkelerinden bir olarak sayılmayabilir?

Sorunun cevabı

: Öngörülebilirliktir

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için etik ilkelerin yazılı hale getirilmesini gerekli kılan gelişmelerden biri değildir?

Sorunun cevabı

: Ahlaki davranışın giderek daha çok kabul görmesidir

Soru

: “Girişimcinin öngörülebilir olması” aşağıdaki etik ilkelerden hangisi ile açıklanıyor?

Sorunun cevabı

: Güvenilirliktir

Soru :

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlak felsefesi ilgili değildir?

Sorunun cevabı

: İnsan doğasının ne olduğudur.

Soru:

Aşağıdakilerden hangisinde girişimin etik temellerini oluşturan unsurlar bir arada verilmiştir?

Sorunun cevabı :

Ahlaki değerler ile hukuk normlarıdır

Soru :

“Bir girişimci çabası olmaksızın marka, ambalaj, reklam ve benzeri yollarla haksız rekabete yol açacak eylemlere girişebilir.” ifadesi aşağıdaki etik ilkelerden hangisine ters düşmektedir?

Sorunun cevabı :

Dürüstlüktür

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve toplumsal anlamda gündelik yaşamın düzenlenmesine yönelik kurallara işaret etmektedir?

Sorunun cevabı :

Ahlaktır

Soru:

I.Dürüstlük

II.Sorumluluk bilinci

III.Şefkat

IV.Bağışlayıcılık

Girişimcinin etik zekasının yukarıdaki değerlerden hangileri ile desteklenmesi gerekir?

Sorunun cevabı:

1, 2, 3 ve 4’tür.

Soru:

Liderlik özelliği öne çıkan girişimcilerin kendi işletmelerinde olduğu gibi sektörlerinde de ahlaki önek olma bakımından ……………… olarak anılmaları mümkün hale gelebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

Etik liderdir

Soru:

Girişimler açısından etik öğrenmenin önemli bir parçası olan, işletme içi ve dışına yönelik her türlü ilişkiye rehberlik etmesi beklenen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

Etik rehberdir

Soru:

Girişimlerin kendi çalışma konularına yönelik ürün geliştirme, üretim, tedarik pazarlama ve satış sonrası hizmetleri hangi sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır?

Sorunun cevabı :

Bireysel sorumluluklardır

Soru:

I.Olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey ahlak olarak nitelenebilir.

II.Ahlak, yaşanan gerçeklikle iç içedir.

III.İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiği ile ilgilidir.

IV.İyi ve kötü eylemleri belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğinin incelenmesini esas alan bir bilim dalıdır.

Ahlak kavramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Sorunun cevabı :

1 ve 2’dir.

Soru:

Girişimcinin etik liderliği ve etik davranışların oluşumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sorunun cevabı :

Hafif suçlar nispeten ehemmiyetsizdir.

Soru:

………. gerçek hayata ilişkin süregelen insan davranışını değerlendirir ve yön vermeye çalışırken, ……… ise felsefenin bir dalı olarak ahlaki bağıntıların niteliği üzerinde genel bir görüş elde etmeye çalışır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Sorunun cevabı

: Ahlak – Etik

Soru:

Her türlü girdi özelliği olan hammadde, mamul, yarı mamul, insan kaynağı ve zamanın verimli kullanılması aşağıdaki etik ilkelerden hangisinin kapsamındadır?

Sorunun cevabı :

Kaynakları etkin kullanmak

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelere aykırı bir davranış olarak değerlendirilmeye en uzak olan seçenektir?

Sorunun cevabı :

Daha fazla çalışma isteğidir

Soru:

Girişimlerin bireysel sorumluluğunu yerine getirmemesiyle birlikte ortaya çıkan toplumsal ve sosyal maliyetler aşağıdaki sorumluluk alanlarından hangisiyle ilgilidir?

Sorunun cevabı :

Sosyal sorumluluklardır

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi pazardaki güçlü konumun getirdiği dürüstlükten uzaklaşma eğilimlerinden biridir?

Sorunun cevabı :

Alıcı tekeline sahip olunduğu için fiyat kırmaktır

Soru:

İş dünyasında aşağıdaki yargılamalar için zemin oluşturan iş ahlakı değerlerine bakma ihtiyacı duyulmaz?

Sorunun cevabı:

Kar ve zarar

Soru:

Ahlaki problemler ve bunlara ilişkin yargıların yorumlanmasına yönelik felsefi alan aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

Etiktir

Soru:

Bir ekonomide girişimcinin önek olma sorumluluğunu destekleyecek en önemli zemin olarak ifade edilen iki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Sorunun cevabı:

Ahlaki değerler ile hukuk normlarıdır