KOSGEB 6. bölüm sınav soruları ve cevapları

KOSGEB 6. bölüm sınav soruları ve cevapları

KOSGEB sınavına hazırlananlar KOSGEB bölüm 6 sınav soruları ile cevaplarını araştırıyor. KOSGEB’den belge almak için en önemli şartlardan biri olan sınavları geçmek için sorular ve cevapları araştıran için KOSGEB bölüm 6 sınav soruları ile cevaplarını haberimizde derledik.

 1. Soru:

  Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı kaç gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir?

Sorunun cevabı:

2

 1. Soru:

  Minimum yedi ortak ile kurulabilen ve girişimcinin sorumluluğunun sınırlı olduğu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı:

Kooperatiftir

 1. Soru:

  I.Kollektif

II.Anonim

III.Komandit

IV.Sermayesi paylara bölünmüş komandit

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişimlerin dövizden etkilenmesine yol açan durumları içermektedir?

Sorunun cevabı:

1 ve 3’tür.

 1. Soru:

  Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut olmaması veya genel kurul toplanmaması sebebiyle şirketin feshine karar verecek olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı:

Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

 1. Soru:

  I.Anonim

II.Limited

III.Kollektif

Yukarıdaki şirket türlerinin hangisi veya hangilerinde kurucularının, ortaklarının, pay sahiplerinin şahsiyetinden ziyade koymayı taahhüt ettikleri ya da koymuş oldukları sermayenin temsil ettiği paylar önemlidir?

Sorunun cevabı:

1 ve 2’dir.

 1. Soru:

  Teşebbüslerin kuruluş süreçleri hangi aşama ile tamamlanmış olur?

Sorunun cevabı :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan

 1. Soru:

  Bonoya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sorunun cevabı :

Yetkili temsilci imzası geçersizdir.

 1. Soru:

  İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olan taraf öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

İşçidir.

 1. Soru

  : Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak konulamaz?

Sorunun cevabı

: Kişisel itibardır.

 1. Soru:

  Emeğin sermaye olarak konulabileceği, en az iki kişi ile kurulabilen ve girişimci sorumluluğunun sınırlı veya sınırsız olabileceği işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

Komandit şirkettir.

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?

Sorunun cevabı

: Ambalajların biçimidir

 1. Soru:

  Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun cevabı :

Esnaftır

 1. Soru:

  I.Sözlü veya yazılı olarak yapılabilirler.

II.Sözleşmeden söz edebilmek için, sözleşme yapma hakkına (ehliyetine) sahip en az iki kişinin bulunması gerekir.

III.Sözleşme yapacak olan kişiler her zaman gerçek kişiler olmalıdır.

IV.Sözleşme yapma hakkı, kişinin ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması, kısıtlı olmaması ile ilgilidir.

Sözleşmeye ilişkin ifadelerde doğru olanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Sorunun cevabı :

1, ,2 ve 4’tür.

 1. Soru:

  Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren kaç ay içinde iptal davası açabilir?

Sorunun cevabı :

üç

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi “basiretli davranma” kavramına en yakındır?

Sorunun cevabı

: Tutum ve davranışında ölçülü olan

 1. Soru:

  Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

Sorunun cevabı:

Telefon

 1. Soru:

  Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?

Sorunun cevabı

: Faaliyet konusu bankacılık olan firma

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi marka olabilir?

Sorunun cevabı:

Hepsidir.

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisinde ortağın sorumluluğu sınırlıdır?

Sorunun cevabı:

Limited şirket

 1. Soru:

  Tüzel kişilik hangi anda kazanılıyor?

Sorunun cevabı:

Ticaret Müdürlüğü’ne tescil edildiği zaman

 1. Soru:

  Limited şirketlerin yönetim ve temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sorunun cevabı

: Yönetim ve temsil yetkisi, müdür sıfatını taşıyan üçüncü kişilere verilir.

 1. Soru

  : I.Çeki elinde bulunduran (çek hamili), çek bedelini elde etmek için, çeki ibraz süreleri içerisinde muhatap bankaya sunmalıdır.

II.Bir çek, düzenlendiği (keşide edildiği) yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

III.“Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir.

IV.Düzenleyenin ölümü, medenî haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi veya iflası çekin geçerliliğini etkilemez

Yukarıdaki çek ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Sorunun cevabı :

1, 3 ve 4’tür.

 1. Soru:

  I.Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesine yarar.

II.Kişi adları marka olarak belirlenemez.

III.Malların veya ambalajlarının biçimi marka olabilir.

IV.Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir.

Yukarıda yer alan markaya ilişkin ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Sorunun cevabı:

1, 3 ve 4’tür.

 1. Soru:

  Limited şirkette yönetim ile temsil yetkisi kimdedir?

Sorunun yanıtı:

Yetki müdürdedir.

 1. Soru:

  Teşebbüs kurma hakkına sahip olan kişiler işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adlarına işletirlerse aşağıdaki statülerden hangisine sahip olabilirler?

Sorunun cevabı:

Tacirliğe

 1. Soru:

  Sermayenin taahhüt edilmesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

Sorunun cevabı :

Sermayenin tümünün taahhüt edilmesi gerekiyor

 1. Soru

  : Aşağıdakilerden hangisi KOBİ olabilir?

Sorunun cevabı

: Tümü

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evrakın çek olarak sayılması için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

Sorunun cevabı :

Ödeme yapacak kişiye ait imza

 1. Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi girişimciler arasında değildir?

Sorunun cevabı:

Memurlar

 1. Soru:

  Tacir ve esnafın arasında ki ayrım aşağıda yazılı olanlardan hangisi göre yapılıyor?

Sorunun cevabı:

Öngörülmüş olan gelire göre