Toplumsal kurum nedir? Toplumsal Kurumların çeşitleri ve özellikleri

Toplumsal kurum nedir? Toplumsal Kurumların çeşitleri ve özellikleri

Kaç çeşit toplumsal kurum vardır ve özellikleri nelerdir? Toplumsal kurum hakkında bilgiler.

Bir toplumu gruplar, kurumlar, örgütler ve bireyler arasındaki ilişkiler oluşturur. Örgütleri diğer birimlerden ayıran en güçlü özellik ise sosyal yapılarının bir amaca yönelik planlanmış olmasıdır. Örgütler ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerden oluşur. Rol ve statüleri belirli bu kişiler amaçlarına uygun, iş bölümü düzenine uyan, yetki ve sorumluluklarını bilen , akılcı, resmi şekilde görevlerini yerine getiren kişilerdir. Bu kişilerin etkili çalışmaları toplumdaki pek çok sorunu önlediği gibi çoğunuda ortandan kaldırmaktadırlar.

Toplum ise çeşitli örgütlerden meydana gelmiş en büyük örgütlenmedir. Gelişmiş toplumlardaki örgüt sayısı daha fazladır. Toplumda birey sayısı arttıkça toplumsal gereksinimleri karşılamak için bireylerin ilişkisi artar ve bu çok sayıda örgüt olışturur. Bu sebeple gelişmiş toplumlarda örgütlerin görevi fazladır. Toplumda kurulan kurumlar bireylerin ihtiyacından doğar. Kurulan bu kurumlar toplumsal yapıda yer alan norm ve değerlere sahip çıkar. İnsanlar arasındaki ilişkileri şekillendirir, siyasi, sosyal ya da ekonomik anlamda dengeyi sağlar.

Kurumlar temel işlevleri yerine getiren süreklilik kazanmış davranış örüntüleridir. Kurumun içeriğini kurumda ki insanların ilişkileri belirler. Önek olarak eğitim kurumu toplumda eğtimle ilgili işlevlerin düzenini sağlar. Eğtim kurumu öğrenci öğretmen ilişkilerini, not sistemini, sınav biçimlerini ve disiplin süreçlerini takip eder.

Toplumda kurulan kurumlar( aile, siyasi, din , egitim, din, hukuk ve boş saatleri değerlendirme) kendii içinde ve diğer kurumlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal sistemleri oluştururlar. Toplumsal kurumlar insan ilişkileri sonucu ile ortaya çıkan toplumsal bir olgudur. Bütün toplumlar kendilerine özgü yapılarına göre biçimlenirler. Her toplumun kendine özgü kurallar dizisi,davranış örüntüleri, belirlenmiş rol ve statüleri bulunur.

Eğitim kurumu: Bireylerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olan kurumlardır. Kişilerin içine doğdukları toplumun değerlerini, bilgilerini, becerilerini, davranış kalıplarını öğrenmelerine yardımcı olur.

Ekonomi kurumu: Toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü ve tüketimini düzenleyen kurumdur. Ekonomide, sınırsız insan gereksinimlerini karşılamak amacıyla sınırlı kaynakların üretim, tüketim ve bölüşümünü düzenler.

Siyaset kurumu: Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgillenen kurumdur. Siyaset, devlet işlerini düzenleme, yürütme anlamına gelmektedir. Aynı zamanda devleti idare etme sanatıdır. Devlet, hükûmet, siyasi partiler, seçim, parlamento, yönetim gibi alt kurumları bulunur.

Hukuk kurumu: Hukuk, belli bir toplumda kişiler arası ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu kuralların tümüdür. Hukuk kurumu kuralların uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlar. Yasaların uygulanmasını sağlayan yargıçlar, toplumsal çıkarları gözeten savcılar ve savunma hakkını temsil eden avukatlar hukuk düzeninin bir parçasıdır. Hukuk düzenine uyulması toplumdaki sorunların azalmasına yardımcı yardımcı olur.

Din kurumu: İnsanların inançları gereği inandıkları ve birlikte yaptıkları çeşitli ibadet şekillerini içinde barındıran toplumsal kurumdur. Din toplumdaki birlik ve dayanışmayı güçlendirir. Toplumsal kontrolü sağlar. Kişiyi ahlaklı davranmaya yönlendirir Bireyin ölüm konusundaki korku ve kaygılarını gidermesinde yardımcı olur. Kişiyi inançlarını esasınca yaşama yönlendirir.

Boş zamanları değerlendirme kurumu: Bireylerin ve grupların kendilerini geliştirmesi amacıyla onları ilgi alanlarına yönelik yapılan spor, eğlence, sanat, dinlenme gibi faaliyetleri düzenleyen ve bireylerin kaliteli zaman geçirmesini sağlayan kurumdur.