Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?

Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?

Dedektörle define arama yapmak isteyen kişilerin ilgili kurumlardan izin ve ruhsat alması gerekmektedir. İzinsiz yapılan kazılarda kişilere ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki, dedektörle define arama izni nasıl alınır, izinsiz arama yapmanın cezası nedir? Ayrıntılar haberimizde.

Sahip olduğu dedektör ile define aramak isteyen kişilerin bu aramayı yapabilmek için ilgili kurumlardan izin alması gerekmektedir. Bu izin, arama yapılacak yerin bağlı olduğu mülki amirine yazılacak dilekçe ile alınmaktadır.

Dedektörle arama izni nasıl alınır?

Dedektörle arama yapmak isteyen kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. sonrasında arama yapacakları yerin bağlı bulunduğu mülki amirine bir dilekçe yazarak başvuru yapılmalıdır. Dilekçede, arama nedeni açıkça belirtilmeli ve define aranacak bölgenin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilmelidir. Bunun yanında bu bölgenin tapulu ya da tapusuz olması gibi hususlar açıklanmalıdır.

Sit alanında define arama izni nasıl alınır?

Sit alanında define araması yapacak kişilere izinler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sil alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilmektedir.

Define arama ruhsatı nasıl alınır?

Define arama ruhsatı almak için başvuru yapan kişi tarafından verilen bilgiler incelenerek Valiliklere gönderilir. Valiliğin yaptığı değerlendirmeler sonucunda kişi, ruhsat almaya uygun bulunursa define arama ruhsatı verilmektedir. Define arama ruhsatının kullanım süresi 1 yıldır ve en fazla 15 gün boyunca define araması yapılabilmektedir.

Define arama izni dilekçe öneği

DEFİNE ARAMA KAZISI

Dilekçe Öneği

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Müze Müdürlüğü)

*** İLİ

** İli, …… ilçesi, …… Mahalle/Köy ….. /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ad-Soyad

İmza

Adres

Tarih

Telefon

Define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası dilekçeye yazılmalıdır. Ayrıca arama yapılacak yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olduğu ve kime ait olduğu belirtilmelidir. Öte yandan arama yapılacak bölge 50 m2’yi geçmemelidir.

Define arama izni başvuru dilekçesine ne yazılmalıdır?

-Hazinenin araması yapılacak alanın sahanın yetkili teknik elemana çizdirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı, 1/500 ölçekli haritası veya krokisi eklenmelidir.

-Eğer arama yapılacak olan arazinin krokisi çıkarılamayacakdurumda olması ve ya ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten planı,

-Arazinin uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

-Hazine araması yapılacak olan yerin sahibi bulunuyorsabu durumda arazi sahibinin olan gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, eğer arazi tüzel kişilerin ise yetkili birimlerden alınacak muvafakat,

-Hazine araması yapılacak arazide yeraltı ve yerüstü hizmetlerine yönelik herhangi bir mahzur bulunmadığına yönelik olarak, yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

-Arazi ve yerin yerleşim alanından ve yakınında çevreyapılar açısından arama yapılmasında mahzur bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,

-Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gibi belgeler eklenir.

-Arama yapılacak olan bölge dilekçe ekinde verilecekkroki harita, fotoğraf üzerinde işaretlenecektir.

Müze müdürlüğünce başvuruya konu alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit ve tescil edilen araziler ve mezarlıklar arasında olmadığına karar verilmesi durumunda, başvuru sahibinden 7. madde de belirtilen belgeler istenir. Valilik tarafından da yapılacak değerlendirme sonrasında başvurunun uygun bulunması durumunda, Müze müdürlüğünce hazırlanan ruhsat, define araması yapılacak ilin valisi tarafından imzalanacak ve izin çıkarılacaktır.

Define arama izni için ödenecek tutar ne kadardır?

Define arama izni için ruhsat ve arama masrafları, define aramak isteyen kişi tarafından karşılanmaktadır.

Bu kapsamda;

-Aramalar ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve içişleri Bakanlığı temsilcisi gözetiminde yapılır.

-Bakanlıklar tarafından yetkilendirilen personellerin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı tarafından ödenir.

-Define aramada define arayan kişinin yanında gelen yetkili personele verilen ücretler yeterli gelmediğinde aradaki fark yevmiyelerin yüzde 50’sini geçmemek şartı ile define arayıcısı tarafından ayrıca ödenmektedir.

-Kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili olarak tahmini tutar ilgili müze müdürlükleri tarafından tespit edilir ve define arayan kişi tarafından masraflar karşılanır.

-1 yıl süreli olan ruhsatname yani define arama ruhsatı bir başkasına devredilemez.

-Define arama süreci kanun ve yönetmelik hükümlerine göre durdurulduğundan define arayan kişi hiç bir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

-Define aramaları esnasında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu anda arama durdurulur ve durum Başkanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.

-Define hazineye ait araziden bulunduysa eğer %50’si define arayıcısına, özel veya tüzel kişilere ait yerde bulunduysa %40 arayıcıya %10’nu ise mal sahibine verilir.

-Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklar ile her güne ayrı olacak şekilde tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığı gönderilir.

İzinsiz define arama cezası ne kadar?

Define arama işlemlerinin kazı ve sondaj ile ruhsat ve izin alınmadan yapılması halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. İzinsiz yeraltında hazine araması yapanlara da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

İzinsiz kazılarda tarihi eser bulan ve yurtdışına izinsiz olarak kaçırmak isteyen kişilere ise 5 yıldan 12 yıla kadar ve 5 bin güne kadaar para cezası verilmektedir.