Bir Memura İdari Soruşturma Nasıl Başlatılır?

Bir Memura İdari Soruşturma Nasıl Başlatılır?

İşini ihlal eden ya da kötüye kullanan devlet memurlarına nasıl soruşturma başlatılabilir? Açılan soruşturma neticesinde bahsi geçen memura verilecek cezalar nelerdir? Soruşturma baştan sona kimler tarafından incelenmektedir? Açılan soruşturmaya memurun itiraz hakkı var mıdır? Soruşturma zaman aşımına uğrar mı?

657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan ve süreçte disiplin kurallarına aykırı hareket eden personele memur disiplin soruşturması açılabilir. Belirli bir komite tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler kontrol edildikten sonra yukarıda belirtilen kişilere 657 disiplin cezası kapsamında yaptırım uygulanabilmektedir. Devlet memurlarının disiplin kurallarına uygun olarak alınması gereken tüm bu işlemler, zaman zaman bazı ihlallerden dolayı yanıltılabilmekte veya soruşturma sonunda memurlara haksız cezalar verebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, yargılama ne kadar sorunsuz olursa olsun, görevlilerin ne yapması gerektiğini ve süreçteki haklarını anlamaları da çok önemlidir. Bu nedenle memurların idari soruşturmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir.

İdari Soruşturma Nedir?

Araştırmanın anlamını doğru bir şekilde bulmak önemlidir. Böylelikle disiplin soruşturmasına maruz kalırsanız daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Bu uygulamanın amacı, devlet kurumlarının işleyişinde sorun yaşanmaması, kamu görevlilerinin kişisel kazanç için güç kullanmalarının yol açtığı haksız durumların önüne geçmek ve her vatandaşın eşit hizmet almasını engelleyebilecek yasa dışı eylemlerin önüne geçmektir. Bu durumda "657 Devlet Memurları Kanunu’nun" 125. maddesinde belirtilen disiplin kurallarına uymayan memurlar hakkında soruşturma açılması mümkündür.

Memur Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir şeye dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani, bir kişi disipline aykırı hareket ederse, ilgili yasalara göre cezalandırılabilir. Ancak, hükmün tespiti için disiplin soruşturması yapılmalıdır. Başka bir deyişle, hiçbir memur soruşturma yapılmadan cezalandırılmayacaktır. Bu önemli bir noktadır.

Disiplin soruşturmasının çeşitli aşamalarına bir göz atalım:

  • Soruşturmanın başlatılması
  • Soruşturmacının görevlendirilmesi ve inceleme
  • Rapor düzenlenmesi ve cezanın belirlenmesi
  • Memura savunma hakkı tanınması
  • Cezanın uygulanması

İdari Soruşturmaya Neden Olan Durumlar ve Bu Durumlarda Verilen Cezalar Nelerdir?

Öncelikle Kamu Hizmeti Kanunun 657. maddesindeki disiplin yaptırımlarına bakalım.

Bu cezaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Uyarma
  • Kınama
  • Aylıktan kesme
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması
  • Memuriyetten çıkarılma

Bunlar disiplin soruşturmalarının sonuçlarıdır. Tabii ki, bu ceza sırasında görevlinin görevi de değiştirilebilir. Diğer bir deyişle, bu yaptırımların bazen iş değişikliği cezalarını da içerdiğini söyleyebiliriz.

Disiplin Cezası Kim Tarafından Uygulanır?

Soruşturma, yetkili kurumun disiplin kurulu tarafından yürütülür. Daha spesifik olarak, baş araştırmacı, kararını raporuna göre verir. Ancak, kurumsal üstler tüm cezaları uygulama yetkisine sahip değildir. İlgili kurumun disiplin otoritesi maaştan kesinti ile uyarı, mahkûmiyet ve cezalar vermiştir. Yükselmenin durdurulma cezası, görev yaptığı kurumun kararı ve disiplin soruşturması sonrasında yetkili memur tarafından verilir. İl Disiplin Kurulu tarafından soruşturma yürütülmesi halinde karar Vali tarafından verilir. Memurun görevden alınmasına yönelik para cezası, memurun ait olduğu kurum tarafından daha yüksek disiplin cezalarına tabidir.

İdari Soruşturma Ne Zaman Sonuçlanır?

Soruşturmanın ne kadar süreceği bilinmiyor. İncelenmekte olan fiilin boyutuna bağlıdır. Bununla birlikte, raporun sunulmasından sonra çeşitli aşamalar için zaman sınırları vardır. Disiplin kurumunun kararı yetkililere tebliğ edilir. Yetkili, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde para cezasına itiraz etme hakkına sahiptir. Hakemlerin süreçte cezaya itiraz etmesi halinde itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Temyiz Kurulu, kendisine sunulan dilekçeyi inceleyecek ve en fazla 30 gün içinde bir karar verecektir. Bu kararlar alındıktan sonra cezaların infaz aşamasına geçilir. Tabii polis memuru itiraz ederse, cezanın uygulanmasını beklemeye gerek yok. Sabit para cezasının başlamasını takip eden ilk ayın başından itibaren aylık maaştan kesilen para cezası geçerli olacaktır. Karardan sonra 15 gün içinde de uyarı ve kınama yapılması gerekiyor. İlerlemenin durdurulması halinde, soruşturma dosyası 15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna iletilir. Komite belgeyi inceleyecek ve 30 gün içinde yürürlüğe koyacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kamu görevlilerinin görevden alınmasına verilecek ceza altı ayı geçemez.

Memur Disiplin Soruşturması Zaman Aşımı Durumu Ne Zaman Oluşur?

Geçici soruşturma başlamadan biter. Soruşturma yapılmadan uygulanamayacağı için ilgili memura yaptırım uygulanmaz. Uyarı, mahkûmiyet, maaştan kesinti ve terfiinin durdurulmasını gerektiren disiplin işlemlerinde zamanaşımı 1 aydır. Yani tebligat verildikten sonra 1 ay içerisinde bu konu ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılmazsa konu kapatılır. Devlet memurlarının işten çıkarılma süresi 6 aydır. Bu süre içinde uygun soruşturma yapılmazsa disiplin işlemi yapılmayacaktır.

Memur Disiplin Soruşturmasına ve Sonuca Nasıl İtiraz Edebilir?

Disiplin soruşturmalarında en önemli kriter prosedürlere uygunluktur. Bu sürece katılan tüm birimler, ilgili yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uymalıdır. Kuralların ihlal edilmesi halinde, görevli soruşturma sırasında mahkemeye başvurabilir. Mahkeme disiplin soruşturmasında ihlal tespit ederse soruşturma kapsamına alınacak. Buna ek olarak, memur disiplin soruşturması sonucunda kendisine verilen cezaya da itiraz edebilir. Cezanın verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde disiplin temyiz mektubu ve ilgili deliller mahkemeye itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı kabul ederse, amir, cezayı daha düşük bir para cezasına indirebilir, böylece cezayı veya cezayı azaltabilir. Öneğin, azarlanan bir kişi itirazda bulunduktan sonra uyarılabilir.