Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneği

Birçok kişi anlaşmalı boşanmanın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Bunun için gerekli şartlardan biri olan Anlaşmalı boşanma protokolü nedir? sorusunun yanıtı ile anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçe örneğine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolünün gerekli olduğu yer anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davasında en az 1 sene evli kalmak ve eşlerin boşanma iradelerini birlikte mahkemeye gitmeleri veya eşlerden birinin açacağı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesiyle açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanmanın feri sonuçlarında anlaşmışlar ve bu anlaşmayı bir protokolle yazılı hale getirmeleridir. İşte yazılı şekilde yapılan bu anlaşmaya anlaşmalı boşanma protokolü denmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünü hâkim re ’sen değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucu söz konusu protokolün gerekli koşulları taşıdığına karar verilirse boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasıyla taraflar çok hızlı ve pratik şekilde boşanabilir.

Anlaşmalı boşanma davası nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarında temel esas, genel boşanma sebepleri içerisinde sayılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesinin ortaya çıkmasıdır. Tarafların boşanma yönünde ortak iradeleride bu noktada bir nevi karine teşkil etmekte. Taraflar bir avukat aracılığıyla beyanda bulunursa dahi hâkim her iki tarafı da bizzat dinleyecek. Böylece tarafların boşanma isteklerini özgürce verilip verilmediği net biçimde anlaşılacak.

Anlaşmalı Boşanma şartları nelerdir?

Türk Medeni Kanunu madde 166/3üzere anlaşmalı boşanma davasının şartlar ifade edilmiş. Belirtilen şartların yerine getirilmesi, anlaşmalı boşanmak için zaruridir. Belirlenen bu şartlar ise şunlardır;

-Tarafların evlilik birliği en az 1 sene devam etmeli,

-Taraflar boşanmak amacı ile mahkemeye beraber başvuruda bulunmalı veya eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmeli,

-Hâkimin tarafları bizzat dinlediğinde özgürce beyanda bulunduklarına inanmalı,

-Tarafların her ikisinin de kabul edip imzaladığı anlaşmalı boşanma protokolü hâkim tarafından uygun bulunmalı.

Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, Aile Hukukundan doğan davalardandır. Dolayısı ile Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Bu nedenle boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Ancak Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde olabilmekte. Böyle durumlarda boşanma davasına Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi bakacak.

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemeyse Türk Medeni Kanunu madde 168üzere ifade edilmiş. Yasada belirtilen yetkili mahkemenin, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin boşanma davası açılmadan önce son 6 ay beraber yaşadıkları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Eşlerin beraberce hazırladığı ve kabul edilerek imzalandığı anlaşmalı boşanma protokolünün boşanma dava dilekçesine eklenmesiyle yetkili Aile Mahkemesine ibraz edilerek dilekçeyle anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılması sonrasında yetkili mahkemece Tensip Zaptı düzenlenerek ve eşlere duruşmanın tarihi belirtilir.

Anlaşmalı boşanma protokolüne, dava dilekçesinde atıf yapılmalı ve eşlerin söz konusu protokol hükümlerinde anlaştığı ve bu şartlar dâhilinde boşanmak istedikleri net biçimde belirtmelidir. Ayrıca evlilik birliğinin temelinden sarsıldığıda yer almalı.

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, sözleşme hürriyeti ilkesi gereği tarafların istediği konulara yer verebileceği bir belgedir. Ancak mutlaka yer verilmesi gereken konular vardır. Bu konular ise Medeni Kanun 166/3üzere ifade edilmiş. Düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünün tarafların özgür iradeleriyle kabul edilmesi ve imzalanması zorunludur. Protokolde kesinlikle bulunması gereken konular şunlardır;

-Boşanmanın ekonomik neticeleri | Tazminat, nafaka gibi hususlar,

-Eşlerin ortak çocuğu veya çocuklarının velayet durumu,

Bu konular dışında eşler karşılıklı anlaştığı başka konularda da düzenlemeler yapabilir.

Velayet ve iştirak nafakası

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir iken protokolde bulunması gereken ve oldukça önemli konulardan birisi “velayet ve iştirak nafakası” konusudur. Velayetin dışında velayetin kendisine bırakılmadığı eşin çocukla kuracağı kişisel ilişkinin mahiyeti de protokolde düzenlenmesi gereken önemli konular arasındadır.

Tarafların müşterek çocuğuna ait velayet, taraflardan yalnızca birisine verilebileceği gibi her iki tarafa da “ortak velayet” hükmü uyarınca paylaştırılabilir. Bu paylaşım bir süreye tabi olarak gerçekleştirilebilir. Çocuğun velayetinin kendisine bırakıldığı eş, söz konusu çocuk için gereken müşterek sorumlulukları ve yükümlülükleri yalnız üstlendiği için çocuğun bakımı, eğitimi ve sair gibi konularda karşı tarafın rızasını almaksızın tasarrufta bulunabilir.

Çocuğun velayetinin kendisine verilmediği eşin, söz konusu çocuğun hayatının idame ettirilmesinde gerekecek giderlere katılmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Medeni Kanun m.182/2 de düzenlenen iştirak nafakası ödemek durumundadır. İştirak nafakasının miktarı, zamanı ve diğer unsurlarıda anlaşmalı boşanma protokolünde net şekilde belirtilmelidir.

Tazminat ve yoksulluk nafakası

Anlaşmalı boşanma davası sureti ile birbirinden yasal olarak ayrılan eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğü son bulmamaktadır. Bu sebeple söz konusu yükümlülük gereği yoksulluk nafakası ödenmekte. Yoksulluk nafakası anlaşmalı boşanma protokolünde bütün detaylarıyla düzenlenmeli. Taraflardan hangisinin yoksulluk nafakası ödeyeceğini, bu nafakanın tutarını ve artış oranını, hangi aralıklarla ve ne şekilde verileceğini belirlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken bir başka konuda maddi ve manevi tazminattır. Maddi ve manevi tazminatın kararlaştırılması ve protokolde bulunması şartlardan biri değildir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yasal sınırlamalara tabi olmak kaydıyla eşler iradelerini serbest biçimde yansıtabilir ve protokolde; mal rejimi tasfiyesi, ortak çocuğun başkaları ile olan ilişki ve iletişimi ve tedbir nafakası gibi konuları düzenleyebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü nasıl uygulanır?

Boşanma yargılaması sürecinde protokole dair konular değerlendirilmeye tabi tutulur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gereken şartlar sağlanmadığı tespit edilir ise bu durumda Yargıtay tarafından benimsenen görüş uygulanmakta. Bu görüş ise; anlaşmalı boşanma davasında protokolün uygulanmaması nedeni ile mevcut davanın çekişmeli yargıya yani çekişmeli boşanma davasına dönüşmesidir.

Anlaşmalı boşanma davasıyla resmen ayrılmak isteyen taraflar ifade ettiğimiz konulara tabi kalarak bir protokol düzenlemelidir. Düzenlenen protokolün mahkeme hâkimi tarafından uygun bulunması sonucu anlaşmalı boşanma gerçekleşmekte. Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunan konulardan oldukça açık ve net biçimde belirtilmeli ve detaylandırılması tarafların lehine sonuç doğurur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Öneği

(……..….) Aile Mahkemesine

Davacı : Ad, Soyadı, TC kimlik numarası

Davacı Vekili : Varsa | Ad soy adı ve adresi

Davalı : Ad, soy ad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri

Davanın Konusu :

Açıklamalar :

Hukuki Deliller :

Hukuki Dayanak :

Sonuç ve Talep :

Davacı veya Davacı Vekili

Adı – Soy adı

İmza

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Öneğ

i

…… AİLE MAHKEMESİ’NE

TARAF : Adı soy adı, T.C Kimlik Numarası

TARAF : Adı soy adı, T.C Kimlik Numarası

KONU : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye ibraz edilmesidir.

AÇIKLAMALAR :

VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ :

NAFAKA VE TAZMİNAT :

İŞTİRAK NAFAKASI :

YOKSULLUK NAFAKASI :

TAZMİNAT :

MAL PAYLAŞIMI :

YARGILAMA GİDERİ ve VEKALET ÜCRETİ :

SONUÇ ve TALEP TARAF

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi sureti ile gerçekleşeceği ve bu protokolde eşler, malların nasıl paylaşılacağını kararlaştıracakları için protokolde yer alan paylaşım, hâkim tarafından uygun bulunur ise söz konusu mallar protokolde düzenlenen hükümlere göre paylaşılır

Anlaşmalı boşanma kaç günde biter?

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli yargıya göre çok daha kısa sürmektedir. Ortalama 1-3 ay arasında tek duruşmada sonuca varılır.

Anlaşmalı boşanmada avukat ücretleri ne kadar?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir fakat Aile Hukukuna uzman bir hukukçuyla beraber hareket etmek faydalıdır. Avukata ödenecek ücret kişiyle avukat arasında tayin edilir.