Yapılandırma kanunu ile faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor!

Yapılandırma kanunu ile faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor!

Ekonomi alanında köklü değişiklikler yapılırken milyonlara vatandaşa yeni yapılandırma paketi sunuldu. Yapılandırma kanunu ile faizler silinirken vergi oranları düşecek. Peki yeni yapılandırma kanunundan kimler yararlanıyor? Kimlerin borçları yapılandırma kapsamına giriyor? İşte yeni yapılandırma kanunun ayrıntıları haberimizde

Plan ve Bütçe Komisyonu GSS, ÖTV, KDV ve MTV gelir vergilerine hatta trafik para cezalarına, kamu alacaklarına ve öğrenci kredilerine geniş boyutta yapılandırma fırsatı geliyor. Bu anlamda borçluların faizleri silinirken vergi oranları ise düşüş yaşayacak. Vergi Usul Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il özel daireleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olan borçların bazıları yapılandırılacak. Bu anlamda birçok vatandaş bu kapsamdan kimlerin yararlanacağını merak ediyor. İşte yeni yasa ile vatandaşlara sunulan imkanlar haberimizde

Teklif TBMM’de kabul edilirken, kasım ayında yapılan yapılandırma sigorta prim borcu olan kişiler bu tekliften yararlanmıştı. 2021 Mayıs ayında meclise yeni prim borçları sunulurken Bağ-Kur işçisine ve sigortalı olanlara ve genel sağlık sigortası olanlar bu kapsamda prim borçların sosyal güvenlik borçları ile yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor.

AK Parti milletvekilleri bu kapsamda bazı alacakların yeniden yapılandırması için kanun değişikliğine gidilmesi için teklifte bulundu. Bu anlamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yapılandırmayı kabul etti. Düzenlemelerde vergi cezaları, gecikme faizleri, zamları ve idari para cezaları emlak vergileri ile yapılandırılacak.

Yeni yapılandırma fırsatından kimler nasıl yararlanacak?

Yeni yapılandırma fırsatından sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik ödeneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ve bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi giriyor.

Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak.

30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki emlak vergileri kapsama alındı.

Komisyon’dan geçen düzenleme le 245 milyar liralık borç yapılandırılacak.

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6,

9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birin tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Peşin ödemelerde faizin

%90′ ı silinecek.

Yen kanun ile SGK’nın ş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek.

Matrah artırımına giden mükeller vergi incelemesinden kurulacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azam 6 eşit taksitte ödenecek.

İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak.

157 milyarlık cezadan vazgeçilecek.

 • 5.7 milyarlık öğrenci kredisi yapılandırılacak.
 • Araç muayenesinde aylık gecikme faz % 5’ten % 0.75’e indiriliyor.
 • Araç muayenesinde gecikme faz % 5’ten 0.75’e iniyor.
 • 2020 Kurumlar Vergisi oranı % 20’den 15’e çekildi.

Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması le 157.2 milyar liralık vergi cezasından vazgeçilecek.

İhtlaı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak.

Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise ekim

ayında başlayacak.

Yapılandırma için başvurulduğunda iki seçenek vardır. Bunlar ise taksit veya peşin ödemektir.

Hangi borçlar yapılandırılıyor?

Tekle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere at yapılandırılacak olan borçlar şöyle:

 • Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazne ve Maliye Bakanlığı,
 • Ticaret Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
 • İl özel daireler,
 • Belediyeler,

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılıyor.

Yapılandırılacak borçlar kapsamında;

Sigorta primleri ve topluluk sigortası prim yapılandırılacak. 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primler ve topluluk sigortası prim le bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İhtlaı para cezalarına da yapılandırma yapılacak, Kanun kapsamındaki dar para cezaları

Emlak vergileri, 30 Nisan 2021 dahil, bu tarihten önce verilmesi gerektiği halde emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya vergisi eksik tahakkuk eden

mükellerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı le bunlara bağlı gecikme faz ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faz, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bağkur’lu emeklilerin borçları da yapılandırılacak 3/1oranında ödeme yapacaklar,

Belediyelere olan borçların da yapılandırılacak. Belediye Gelirler Kanunu’na göre vadesi

30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ücret ve pay alacakları; Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi söz konusu tarh olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücret alacakları; büyükşehir belediyelerinin Çevre

Kanunu’nun “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021’den önce olduğu halde teklifin yasalaştığı tarihte ödenmemiş katı atık ücret alacakları le tüm bunlara bağlı fer’ alacakları da kapsamda. Yine belediyelerin;

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları le gecikme faz ve zamları; 2021 yılına ilişkin olarak söz konusu tarihten önce tahakkuk eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizler, gecikme zamları da teklifin kapsamında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil idarelerince Amme Alacaklarının Tahsili Usulü

Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intkial etmiş olan asil ve fer’ amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtla

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeler kapsamındaki

Sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta

Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası prim, sosyal güvenlik destek

Prim le bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılacak.

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daiireler tarafından takip edilen gümrük vergiler, dar

Para cezaları, faizler, gecikme faizler, gecikme zammı alacakları, SGK’ye bağlı tahsil

Daireler tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar yapılandırılacak,

Özel nitelikteki inşaatlar ile hale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta prim ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılacak.

İşlenen fillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan dar para cezaları le bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırılacak.

İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitme katkı payı le bunlara bağlı gecikme zammı alacakları yapılandırılacak.

İl özel dairelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021

Yapılandırılmayacak borçlar nelerdir?

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen dar para cezaları,
 • Kovid-19 le mücadele kapsamında verilen dar para cezaları,
 • Tütün ve tütün mamuller kullanımından kaynaklanan dar para cezaları kapsam dışında tutuluyor.

İkiler aylık dönemde 6 taksit imkanından faydalanacak bu anlamda matrah artırımına giden mükellefler vergi incelemesi kuracak. Matrah ve vergi artırımı üzerinde hesaplanan vergiler ise ikişer aylık ile azami 6 eşit taksit imkânı ile ödenecek.

Taksitlendirmek isteyen kişiler 6-9-12- 18 ay taksit imkanından yararlanırken borçlar iki ayda bir ödenecek.

Peşin ödeme tercih edildiyse eğer gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak. Borçlar peşin ödenirse Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanacak ve yüzde 90’ı silinecek.

Genel sağlık sigortası GSS borçları yapılandırılırken sigorta için bugüne kadar testine başvurmamış kişiler ise 2021’in kasım ayına kadar gelir testine başvuracak. Bu anlamda prim borçları ilk kez genel sağlık sigortası olduktan sonra başlayacak.

Bağ-Kurlulara özel imkân sağlanıyor!

Bağ-Kur sigorta geçmişi sigorta süreleri ile prim borçları yeniden yapılandırılıyor. Bu anlamda Bağ-Kur daha önce durdurulan hizmetlerine devam edebilecek.

Meclise sunulan görüş ile teklifin yasal hale gelmesinin ardından 4 ay içinde başvuruda bulunup sigorta süreleri ödeyecekler için prim tutarları ilk taksit ödeme süresi için durdurulmamış sayılacak ve emeklilik hesaba katılacak.

Bu taksit fırsatları ise şu şekilde;

 • 6 eşit taksitte ödeme tercihinde bulunanlar 1.09
 • 9 eşit taksitte ödeme tercihinde bulunanlar 1.135
 • 12 eşit taksitte ödeme tercihinde bulunanlar 1.18
 • 18 eşit taksitte ödeme tercihinde bulunanlar 1.27 katsayıları ile uygulanacak.

En büyük pay KDV’de olurken KDV payı 79.8 milyar lira oldu. 25,6 milyar stopaj ikinci oldu. Ayrıca pakette SGK, 16 milyon 840 bin borçlu 74.6 milyar lira asıl alacağı oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisine ve trafik para cezalarına yapılandırma fırsatı sunuldu. Matrah ve vergi artırımı için fiili durumların uygun hale gelmesi ile ekonomiye teşvik edilecek.

Bu anlamda gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2016’da %30 ,2017 de %30 2018 yılında %25 olurken 2019 ve 2020 senesinde %20 oldu.

Matrah artırımında inceleme olmayacak. Bu anlamda matrah artışı 14,4 milyar olurken 2018 de 9,1 milyar liralık gelir elde edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 16 milyon 840 bin 237 borçlu ile 74,6 milyar lira asıl alacak düzenlemeleri yapılacak.

5.7 Milyarlık Öğrencisi Kredisi yapılandırılacak.

Karayolu kaçak geçiş dar para cezası kapsamında 6 milyar liranın üzerinde,

 • 890 milyon liralık ecrimisil,
 • 5.7 milyar liralık yükseköğrenim kredi,
 • 122 milyon liralık yükseköğrenim harç kredisi alacağı yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Gümrük vergileri ise bu düzenlemeye göre asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu iştirak hükümleri kesilmiş idari para cezalarını yüzde 50’sini yasa teklifine sunacak. Bu anlamda 50’si ödenmeyecek. Eşyaların gümrüklenmiş değerine göre idari para cezaları yüzde 30’u varsa gümrük vergileri tamamına göre faiz gecikme veya zam olarak belirlenen tarihe kadar Yİ-ÜFE değişim oranı esas alınacak.

Her taşıt kanundan yararlanırken Karayolları Trafik Kanunu verilen trafik idari para cezaları gibi cezalar bu ay ile birlikte yine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı veya alkollü içecekler bakanlık işe yasak teklifi gerekçesi halinde yapılandırılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise kabul edilen öneri halinde eklemeler yapıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu gibi diğer birlikler de alacaklıların içine girdi. Tahsilinden vazgeçilecek kesinleşen alacaklar ise kapsama girmektedir. Bu anlamda Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve bu düzenlemede sıralanan dar para cezalarının tamamıyla bunlara bağlı faz, gecikme faz, gecikme zammı gb fer’ amme alacakları yerine kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar,

Vadesi geldği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan diğer asil amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı le bu alacaklara bağlı faiz, ceza faiz, gecikme faz, gecikme zammı gib fer’ amme alacakları ve ödenmemiş alacağın sadece fer’ alacaktan baret olması halinde fer’ alacak yerine bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar yasa teklifinde belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faz, ceza faiz, gecikme faiz, gecikme zammı gibi fer’ amme alacaklarının tamamı,

Bazı Kamu Alacaklrının Uzlaşma Usulü le Tahsil Hakkında Kanun’un ilk iki maddesi gereğince ödenmesi gerektiği halde bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar ödenmemişi olan tutarların ödenmesi halinde Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü le Tahsil

Hakkında Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı.