TOKİ Karaman'da kaç konut yapacak? Toki Karaman konut ihalesi ne zaman yapılacak?

TOKİ Karaman'da kaç konut yapacak? Toki Karaman konut ihalesi ne zaman yapılacak?

11 Şubat 2021 tarihi saat 14:30'da Karaman'ın Bölükyazı Köyü 265 Adet Konut ve 1 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi yapılacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 11 Şubat Perşembe günü saat 14:30'da gerçekleşecek olan Karaman şehri Merkez İlçesi Bölükyazı Köyü 265 Adet Konut ve 1 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım ihalesinde teklifler sadece elektronik oryamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Yapılacak ihaleye ile ilgili detaylar şunlardır:

İKN: 2021/3764

1.

İdarenin

a) Adı: T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası: 3125652000- 3122667748

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği intenet sayfası : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.

İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Karaman İli Merkez İlçesi Bölükyazı Köyü 265 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 265 Adet Konut 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Karaman

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 550 (Beş yüz Elli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

Yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3.

İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11.02.2021- 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)- Toplantı Salonu

4.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Belirtilen bu maddeleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan belgeleri sunabilirler. Bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarların ortalaması üzerinden yeterlilik kariyerlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgeleri sunamayanlar iki yıl önceki iki yıl önceki belgelerini sunabilirler. Eğer bu belgelerde yeterlilik kriterler sağlanmazsa iki, üç ve dört önceki yılın belgeleri sunulabilinir. Bu belgelerin sunulan yıllarının parasal tutarlarının ortalaması alınarak yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekmektedir. Bu kriterlerden birini sağlayan ve sağladığı kriterin belgesini sunan kişiler yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilmektedirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmektedir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü

5.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

14.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.

Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.