MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV ikinci taksit ödemelerini çeşitli yollardan yapabilecekler. Bu ödemeler GİB internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri belirlendi. MTV’de bu yıl uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak tekrardan belirlendi. Her yıl düzenli olarak iki taksit şeklinde ödenen motorlu taşıtlar vergisinin bu yılki zamlı tutarları Ocak ayında ödendi.

MTV taksit ödemeleri GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların intenet bankacılığı veya banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de yapılabilecek. Ödenecek vergi tutarları aracın çeşidine göre farklılık gösterebilmektedir. Her senenin başındaki günlerde Resmi Gazete aracılığıyla o yılki vergi oranları ve miktarları aracın yaşına ve motor hacmine göre yayımlanmaktadır.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil edilen araçlar için MTV, vergilendirme esaslarına taşıt değeri de eklenerek uygulanıyor. Bu yıl içerisinde tescil edilen araçlar için uygulanacak olan MTV oranları 1300 cc ve altında silindir hacmine sahip olan, 1-3 yaş arasındaki araç ve araç değeri 40 Bin lirayı aşmayanlara 861 TL, 40-70 Bin TL arası olanlara ise 947 Lira, 70 Bin TL’yi aşanlar için ise 1034 TL olarak belirlendi.

Bu oranlar, motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cc arasında olan ve 1 ile 3 yaş arasındaki araçlar için değeri 40 Bin Lirayı aşmayanlarda 500 Lira, 40-70 Bin Lira arası olanlarda ise 1649 Lira, 70 Bin TL’nin üstündeki araçlarda ise 1800 Lira olarak ödeme yapılacak.

Otomobil veya arazi araçları arasında en az MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 Lira, en yüksek MTV olarak ise 4001 cc ve değeri de 475 Bin Lira’nın üzerindeki 1 yaşındaki araçlar için 41 Bin Lira olarak kaydedildi.

Önümüzdeki yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranları da yüzde 15,9 olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl düzenli olarak Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit şeklinde alınıyor. Her yıl ödenecek olan MTV oranları Karayolları Trafik Kanunu gözetilerek belirleniyor. Bu verginin hesaplanma aşamasında aracın türü, motor hacmi ve yaşı gibi birçok özellik göz önünde bulunduruluyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni dönem ödemeleri Ocak ayında başladı. Bu verginin ilk taksit ödemeleri 1 Ocak itibariyle başlamış oldu.

31 Aralık 2018’de Yayımlanan ve 30642 Sayılı Resmi Gazete- 3. Mükerrer’de Yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)

Resmî Gazete

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 51)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 30/12/2018 tarihli ve 537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 yılı tutarları %15,9 (onbeş virgül dokuz) oranında artırılarak belirlenmiştir.

(3) Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

- (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

- (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

7103 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2. maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri on yedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

- (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

197 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanır.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

MTV 2.Taksit Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 Temmuz MTV Ücretleri Ne Kadar Olacak? Hangi Bankalar Ödeme Alacak

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.